GarantiebepalingenDiensten:

STOBAG verleent 5 jaar garantie op alle delen, waarvan de gebreken aantoonbaar zijn terug te voeren op fabricage-, materiaal- of constructiefouten. Defecte of beschadigde delen worden in de garantieperiode gratis door de STOBAG-dealer gerepareerd of vervangen in overleg met de fabrikant. Kosten voor uit- en inbouw, verzendkosten en voorrij- en reiskosten worden niet aanvaard. Vervangen delen worden eigendom van de firma STOBAG en moeten worden bewaard en op verzoek aan STOBAG geretourneerd worden. Voor leveringen van reserveonderdelen bedraagt de garantietermijn 6 maanden, in ieder geval ten minste gedurende de lopende garantietermijn.


Uitgesloten van de garantievoorwaarden is in principe schade zoals gevolgschade door / aan:

  • ondeskundige montage en niet uitgevoerde of verkeerde verzorging en onderhoud
  •  ondeskundige ingebruikname en bediening
  • overmatig of niet met de aangegeven prestatieklassen (conform productspecificatie prestatie-/ conformiteitsverklaring volgens DIN EN 13561) overeenkomend gebruik
  • oneigenlijk gebruik
  • nalatige of moedwillige vernieling
  • onjuist ingestelde of verkeerd geïnstalleerde besturings-, automatische- of sensorgestuurde systemen
  •  mechanische beschadigingen door ondeskundig transport of opslag
  • ten gevolge van door derden uitgevoerde, niet met STOBAG afgesproken reparaties
  • gebruik van externe componenten of aanpassingen aan het product zonder toestemming van de fabrikant
  • externe invloeden zoals vuur, water, loog, regen, sneeuw, storm, buitensporige windbelasting of andere overmacht
  • vouwplooien, witbreuk (lichte streepjes die bij de verwerking ontstaan) en rimpels, die de waarde en de geschiktheid voor gebruik van zonneschermdoeken niet verminderen
  • glazen elementen, verlichtingsproducten en onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (bijv. doek)

  Voor zonneschermdoeken gelden voorts de richtlijnen van het Duitse Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V. Mönchengladbach.

  Voorwaarde voor garantieverplichtingen:

  • De online registratie moet plaatsvinden binnen 30 dagen na levering / montage van het STOBAG-product. De adresgegevens mogen door STOBAG worden gebruikt voor productinformatie- en marketingdoeleinden en mogen voor service- en procesoptimalisatie worden doorgestuurd aan de STOBAG-dealer.
  • De aanspraak op garantie geldt alleen voor originele producten van STOBAG die zijn geproduceerd in een productiebedrijf met STOBAG-licentie (met uitzondering van op maat gemaakte producten) en alleen voor het land waarin het product na 01- 03- 2014 via het door STOBAG voorgeschreven distributiekanaal is aangeschaft.
  • De installatie en ingebruikname moeten, conform onze specificaties, door een geselecteerde STOBAG-dealer plaatsvinden (montagehandleiding wordt bij het product meegeleverd).
  • Elektrische installaties moeten conform specificaties en landspecifieke richtlijnen door een erkende elektricien worden uitgevoerd.
  • Vóór het eerste gebruik moet de koper (productgebruiker) door de STOBAG-dealer geïnstrueerd worden over de bediening en het onderhoud van het product (handleiding meegeleverd bij het product).
  • Onmiddellijke controle van de gebreken en eindcontrole van het systeem door de koper.
  • De aanspraak op garantie bestaat alleen voor schade aan het desbetreffende product.
  • Het type-etiket op het product mag niet worden verwijderd of veranderd.
  • Bij een eventueel gebrek moet de STOBAG-dealer onmiddellijk worden geïnformeerd, zodat deze de aanspraak op garantie in eerste instantie kan beoordelen en duidelijkheid kan krijgen over de verdere procedure (eventuele materiaalcontrole / beoordeling door fabrikant). Daarom kan niet in elk geval onmiddellijk besloten worden of het gaat om een garantieverplichting.

   De STOBAG 5-jarige garantietermijn is een vrijwillige fabrieksgarantie waarmee de wettelijk voorgeschreven 2-jarige garantieverplichting met 3 jaar wordt uitgebreid. Onafhankelijk van de verleende garantie blijven de aanspraken van de eindklant jegens de verkoper (STOBAG-dealer) in het kader van de wettelijke garantie bestaan.

   Neem voor een correcte werking van onze producten de aanwijzingen in de gebruikershandleiding in acht en bewaar deze samen met de garantievoorwaarden.