AVL – ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemene informatie
De firma STOBAG AG bevestigt alle orders schriftelijk per e-mail of fax (volgens de klantinformatie op het overzicht met basisgegevens). De momenteel geldende ALV (algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden) kunnen door de besteller worden geraadpleegd op www.stobag.ch op het PartnerNet (logingegevens zijn apart toegestuurd) of per fax worden aangevraagd bij de firma STOBAG AG.
Bepalend voor de opdracht zijn de gegevens op de orderbevestiging.
Wijzigingen hierop moeten op werkdagen binnen 24 uur na de ontvangst van de orderbevestiging worden meegedeeld aan de firma STOBAG AG. Het uitblijven van een dergelijke kennisgeving geldt als aanvaarding van de leveringsvoorwaarden en van de gegevens op de orderbevestiging. Afwijkende overeenkomsten moeten daarnaast schriftelijk worden bevestigd door de firma STOBAG AG.

2. Constructiewijzigingen

De STOBAG AG producten worden voortdurend verbeterd. De firma STOBAG AG heeft het recht om ook zonder voorafgaande aankondiging steeds de nieuwste uitvoering van een product te leveren.

3. Offertes
Offertes van de firma STOBAG AG blijven telkens drie maanden geldig.

4. Prijzen
De prijzen van de firma STOBAG AG gelden af fabriek, exclusief BTW en transportverzekering. De firma STOBAG AG behoudt zich het recht voor de prijzen in geval van bijzondere omstandigheden (o.a. sterke grondstofprijsschommelingen) aan te passen.

5. Verpakking / verzending

De kosten voor verpakking en verzending van de goederen komen voor rekening van de ontvanger. Bij transport van de goederen door de ontvanger is de firma STOBAG AG niet aansprakelijk voor transportschade, bij transport door de firma STOBAG AG uitsluitend voor eventuele schade tot aan het lossen van de goederen op de plaats van bestemming, echter exclusief schade door ondeskundig lossen. De beschikbaarstelling van het noodzakelijke personeel en van de hulpmiddelen voor het lossen is de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

6. Betalingsvoorwaarden

Facturen van de firma STOBAG AG moeten binnen 30 dagen netto vanaf factuurdatum zonder kortingen worden betaald, voor zover geen andersluidende betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen. Reclamaties ontslaan de besteller niet van de verplichting om tijdig het volledige factuurbedrag te voldoen.
De besteller heeft zonder schriftelijke toestemming van de firma STOBAG AG niet het recht om verschuldigde facturen van de firma STOBAG AG te verrekenen met eigen vorderingen jegens de firma STOBAG AG.

7. Eigendomsvoorbehoud en cessie

Tot aan de volledige betaling blijft het eigendom van de geleverde goederen en het recht op terugvordering jegens de koper bij de firma STOBAG AG, ook indien de goederen geheel of gedeeltelijk verder zijn verwerkt. In geval van verkoop van de goederen op krediet dient koper dit onder eigendomsvoorbehoud te doen, en koper cedeert nu al de hem uit de verdere verwerking van de goederen ontstane vordering jegens zijn afnemer tot het bedrag van de nog resterende aankoopprijs aan de firma STOBAG AG. Elke aantasting van het eigendom van de firma STOBAG AG door beslaglegging of andere gebruikmaking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door derden moet onmiddellijk via een aangetekende brief worden meegedeeld aan de firma STOBAG AG, hetzelfde geldt voor de opening van een faillissements- of akkoordprocedure.

8. Garantie
Onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen bedraagt de garantietermijn op producten (kant-en-klare zonneschermen) van de firma STOBAG AG twee jaar vanaf de factuurdatum. Voor motoren en regelingen biedt de firma STOBAG AG na afloop van de wettelijke garantietermijn een vrijwillige uitbreiding van de garantieperiode met drie jaar. De wettelijke garantie resp. de garantieregeling heeft uitsluitend betrekking hebben op kosten voor materialen en reserveonderdelen. Werkloon en onkosten worden niet vergoed.
Besteller is gehouden een eventueel gebrek binnen de garantietermijn onmiddellijk schriftelijk aan de firma STOBAG AG mee te delen. Als het product (kant-en-klaar zonnescherm) door de eindverbruiker of productgebruiker binnen de vastgelegde termijn bij STOBAG AG voor de vrijwillige garantieverlenging wordt aangemeld, wordt de garantie (uitsluitend op materiaal, niet op arbeid) na afloop van de wettelijke garantietermijn met drie jaar verlengd tot in totaal vijf jaar. Bepalend zijn hiervoor de aparte voorwaarden voor deze garantieverlenging, die kunnen worden geraadpleegd op de STOBAG AG website, www.stobag.ch.

Uitsluitingen:

a) Niet onder de garantie vallen gebreken als gevolg van een onjuiste behandeling, schade als gevolg van het gebruik bij stormachtig weer (windsnelheid groter dan 30 km/h) en hagel, bediening bij ijsafzetting, lichtere slijtageschade, verbleken bij speciale kleuren, vervanging van de aan normale slijtage onderhevige onderdelen en reinigingsschade.

b) Vouwplooien, witbreuk (lichte streepjes die bij de verwerking ontstaan) en rimpels doen geen afbreuk aan de waarde en gebruiksgeschiktheid van zonneschermdoeken. De firma STOBAG AG aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

c) Galvanisch verzinkte ferromaterialen hebben een laagdikte die voldoet aan de SIA-voorschriften. Zonder extra verfbehandeling ter plekke kan geen duurzame roestbescherming worden gegarandeerd.

d) Producten met minimale of maximale afmetingen die afwijken van de in de brochures van de firma STOBAG AG aangegeven limieten, vallen niet onder de garantie.

e) Als reparaties door derden worden uitgevoerd en/of niet met de firma STOBAG AG zijn afgesproken, vervalt de garantie; de kosten ervan worden niet aanvaard.

f) Voor transportschade wordt verwezen naar punt 5 van deze voorwaarden.

Garantiegevallen staan niet toe, opeisbare betalingen uit te stellen of schadevorderingen in te stellen.

9. Ruilen of terugname
Ruilen of terugname van producten van de firma STOBAG AG is niet mogelijk, aangezien deze op bestelling op maat worden gemaakt.

10. Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de firma STOBAG AG en de besteller is
CH-5630 Muri AG / Zwitserland. Het Zwitserse recht is van toepassing.